Požární bezpečnost Staveb

Chystáte se stavět? Čeká Vás kolaudace? Rekonstrukce?

Chcete změnit využití stávajících prostor?

Nezapomeňte na zajištění požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které je dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb. nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

Co to je vlastně PBŘ?

Jde o technickou dokumentaci, v níž se posuzuje charakter objektu z hlediska požární ochrany. Obsahuje zpravidla technickou zprávu, výkresovou části, u složitějších staveb pak i výpočtovou část.

Co konkrétně PBŘ obsahuje?

Dle §41 Vyhl. Č. 246/2011 Sb.

 • seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • rozdělení stavby do požárních úseků,
 • stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot,
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 • vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 • zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 • stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby,
 • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
 • Jedná-li se o stavbu většího rozsahu nebo v případě požadavků orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást PBŘ výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.

Jaké podklady jsou potřeba?

 • stavební dokumentace – technická zpráva, situace, řezy, půdorysy, pohledy

(ideálním formátem výkresů je formát „.dwg“ nebo „.pdf“)

 • informace o skladbě nosných a obvodových konstrukcí

Kdo zpracovává PBŘ?

 • PBŘ zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Máte dotaz? Nejste si jisti co dále?

Kontaktujte nás, rádi za Vás vše vyřešíme.

V projektové oblasti jsme schopni pro vás zajistit:

 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Změny užívání
 • Odborné poradenství

(vhodnost materiálů, instalace zařízení, revize a kontroly zařízení, návrh opatření atd.)

 • Expertní posudky a cílené audity
 • Navazující činnosti v provozní bezpečnosti