Požární bezpečnost staveb

Chystáte se stavět? Čeká Vás kolaudace? Rekonstrukce?

Chcete změnit využití stávajících prostor?

Nezapomeňte na zajištění požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které je dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb. nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

Co to je vlastně PBŘ?

Jde o technickou dokumentaci, v níž se posuzuje charakter objektu z hlediska požární ochrany. Obsahuje zpravidla technickou zprávu, výkresovou části, u složitějších staveb pak i výpočtovou část.

Co konkrétně PBŘ obsahuje?

Dle §41 Vyhl. Č. 246/2011 Sb.

 • seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • rozdělení stavby do požárních úseků,
 • stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot,
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 • vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 • zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 • stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby,
 • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
 • Jedná-li se o stavbu většího rozsahu nebo v případě požadavků orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást PBŘ výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.

Jaké podklady jsou potřeba?

 • stavební dokumentace – technická zpráva, situace, řezy, půdorysy, pohledy

(ideálním formátem výkresů je formát „.dwg“ nebo „.pdf“)

 • informace o skladbě nosných a obvodových konstrukcí

 

Kdo zpracovává PBŘ?

 • PBŘ zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

MÁTE DOTAZ? NEJSTE SI JISTI CO DÁLE?

Kontaktujte nás, rádi za Vás vše vyřešíme.

 

V PROJEKTOVÉ OBLASTI JSME SCHOPNI PRO VÁS ZAJISTIT:

 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Změny užívání
 • Odborné poradenství

(vhodnost materiálů, instalace zařízení, revize a kontroly zařízení, návrh opatření atd.)

 • Expertní posudky a cílené audity
 • Navazující činnosti v provozní bezpečnosti

 

Kliknutím souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close