Mohlo by se hodit

LEGISLATIVA

Legislativa týkající se oblasti požární ochrany a bezpečnosti je poměrně rozsáhlá.

Záleží na vybavení a specifických podmínkách daných na Vašem pracovišti.

Níže uvádíme pouze výčet základních právních předpisů týkajících se těchto oblastí.

Základní BOZP
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Stroje a technická zařízení
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů
Organizace práce
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Požární ochrana
 •  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů
Zdraví
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích
 • Nařízení vlády č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Další legislativa
 •  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 •  Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání odpady
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
UŽITEČNÉ ODKAZY
 • Krajské hygienické stanice
 • KHS hlavního města Prahy                                                  www.hygpraha.cz
 • KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci                             www.khslbc.cz
 • KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem                            www.khsusti.cz
 • KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech           www.khskv.cz
 • KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze                                    www.khsstc.cz
 • KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni                                 www.khsplzen.cz
 • KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích                  www.khscb.cz
 • KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové                  www.khshk.cz
 • KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích                     www.khspce.cz
 • KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě                                 www.khsjih.cz
 • KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně                                   www.khsbrno.cz
 • KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně                                  www.khszlin.cz
 • KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci                      www.khsolc.cz
 • Státní úřad inspekce práce                                                 www.suip.cz
 • Česká inspekce životního prostředí                                      www.cizp.cz
 • Česká obchodní inspekce                                                   www.coi.cz
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce                                            www.szpi.gov.cz/
 • Hasičský záchranný sbor České republiky                             www.hzscr.cz/
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce                                               www.vubp.cz
 • Technická inspekce ČR                                                      www.ticr.eu
 • BOZP info                                                                       www.bozpinfo.cz
 • Sbírka zákonů (od r. 1998)                                                 www.sagit.cz
 • Státní zdravotní ústav                                                                 www.szu.cz
 • Portál veřejné správy                                                        http://portal.gov.cz/portal/obcan/
 • Úřady práce ČR                                                      http://portal.mpsv.cz/upcr
 • Česká správa sociálního zabezpečení                                   www.cssz.cz/cz
 • Administrativní registr ekonomických subjektů              wwwinfo.mfcr.cz/ares/
 • Obchodní rejstřík                                                     https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Kliknutím souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close