Koordinátor BOZP

Kdy je nutná přítomnost koordinátora BOZP na staveništi?
Zadavatel stavby (investor) má povinnost povolat koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) za následujících podmínek:

 

Počet zhotovitelů na stavbě Práce budou prováděny dle 591/2006 Sb.? Náklady stavby přesahují limit dle §15 zkákona 309/2006 Sb. Potřebova zpracovat plán BOZP? Oznámení zahájení prací na OIP? Potřeba koordinátora BOZP?
1 ano X ano X X
X ano ano ano X
2 X X X X X
ano X ano X X
X ano ano ano ano

 

JAKÁ JE VLASTNĚ ÚLOHA KOORDINÁTORA BOZP NA STAVBĚ?

Během přípravy stavby

  • Podílí se na přípravě stavby ve fázi projektu – dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření  z hlediska zajištění BOZP s ohledem na jejich ekonomickou přijatelnost
  • Poskytuje odborné konzultace
  • Zpracovává „Plán BOZP na staveništi“
  • Zpracovává požadavky na BOZP při udržovacích pracích
  • Zpracovává přehled právních a technických předpisů vztahujících se ke konkrétní stavbě
  • Zpracovává přehled rizik, která se mohou vyskytnout při provádění stavebního díla, a předává informace o rizicích  projektantovi, zadavateli stavby a zhotoviteli stavby
  • Podílí se na vypracování technologických a pracovních postupů

Během realizace stavby

  • Koordinuje spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady  prevence rizik a činností prováděných na staveništi
  • Doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP
  • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
  • Sleduje provádění prací na staveništi a zjišťuje, zda jsou dodržovány požadavky BOZP
  • Spolupracuje s technickým dozorem stavebníka
  • Zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby
  • Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP na staveništi a organizuje jejich konání
  • Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě  zjištěných nedostatků
  • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a kontroluje termíny a způsob jejich odstranění
  • Informuje v průběhu stavby všechny dotčené zhotovitele stavby během výstavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích

Co je plán BOZP?

Jedná se o dokument obsahující údaje, informace a postupy nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby. Plán BOZP je řízený a průběžně aktualizovaný dokument, který sestává z grafické části, textové části a příloh.
Rozsah dokumentu je dán velikostí a náročností stavebního záměru.

Kdo jej může zpracovat?

Zákon č. 309/ 2006 sb. nestanovuje, kdo přesně má plán BOZP zpracovávat, tato povinnost náleží zadavateli stavby. Ten se může rozhodnout zpracovat dokument vlastními silami, avšak toto řešení příliš nedoporučujeme s ohledem na administrativní a odbornou náročnost, jehož součástí procesu je třeba i ohlášení stavby na oblastním inspektorátu práce. Proto je dobré přenechat práci odborníkům – osobám odborně způsobilým v BOZP či koordinátorům BOZP.

Při porušení povinností může oblastní inspektorát bezpečnosti práce vydat pokutu v řádech desítek až stovek tisíců korun, v případě řešení úrazu osoby podílející se na stavbě až do milionu korunu.

NECHTE SI PORADIT OD ODBORNÍKA. KONTAKTUJTE NÁS!

Poskytujeme profesionální služby koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.