Koordinátor BOZP

Kdy je nutná přítomnost koordinátora BOZP na staveništi?
Zadavatel stavby (investor) má povinnost povolat koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) za následujících podmínek:

 

Počet zhotovitelů na stavbě Práce budou prováděny dle 591/2006 Sb.? Náklady stavby přesahují limit dle §15 zkákona 309/2006 Sb. Potřebova zpracovat plán BOZP? Oznámení zahájení prací na OIP? Potřeba koordinátora BOZP?
1 ano X ano X X
X ano ano ano X
2 X X X X X
ano X ano X X
X ano ano ano ano

 

JAKÁ JE VLASTNĚ ÚLOHA KOORDINÁTORA BOZP NA STAVBĚ?

Během přípravy stavby

 • Podílí se na přípravě stavby ve fázi projektu – dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění BOZP s ohledem na jejich ekonomickou přijatelnost
 • Poskytuje odborné konzultace
 • Zpracovává „Plán BOZP na staveništi“
 • Zpracovává požadavky na BOZP při udržovacích pracích
 • Zpracovává přehled právních a technických předpisů vztahujících se ke konkrétní stavbě
 • Zpracovává přehled rizik, která se mohou vyskytnout při provádění stavebního díla, a předává informace o rizicích projektantovi, zadavateli stavby a zhotoviteli stavby
 • Podílí se na vypracování technologických a pracovních postupů

Během realizace stavby

 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi
 • Doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • Sleduje provádění prací na staveništi a zjišťuje, zda jsou dodržovány požadavky BOZP
 • Spolupracuje s technickým dozorem stavebníka
 • Zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby
 • Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP na staveništi a organizuje jejich konání
 • Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a kontroluje termíny a způsob jejich odstranění
 • Informuje v průběhu stavby všechny dotčené zhotovitele stavby během výstavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích

Co je plán BOZP?

Jedná se o dokument obsahující údaje, informace a postupy nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby. Plán BOZP je řízený a průběžně aktualizovaný dokument, který sestává z grafické části, textové části a příloh.
Rozsah dokumentu je dán velikostí a náročností stavebního záměru.

Kdo jej může zpracovat?

Zákon č. 309/ 2006 sb. nestanovuje, kdo přesně má plán BOZP zpracovávat, tato povinnost náleží zadavateli stavby. Ten se může rozhodnout zpracovat dokument vlastními silami, avšak toto řešení příliš nedoporučujeme s ohledem na administrativní a odbornou náročnost, jehož součástí procesu je třeba i ohlášení stavby na oblastním inspektorátu práce. Proto je dobré přenechat práci odborníkům – osobám odborně způsobilým v BOZP či koordinátorům BOZP.

Při porušení povinností může oblastní inspektorát bezpečnosti práce vydat pokutu v řádech desítek až stovek tisíců korun, v případě řešení úrazu osoby podílející se na stavbě až do milionu korunu.

NECHTE SI PORADIT OD ODBORNÍKA. KONTAKTUJTE NÁS!

Poskytujeme profesionální služby koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.

Kliknutím souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close